Barns rättigheter måste säkras

Barns rättigheter måste säkras

Barns rättigheter under en samhällskris behöver säkras. Det skriver barnombudsmannen Elisabeth Dahlin i sin årsrapport.

– Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de åtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen har fått allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt, säger barnombudsmannen.

Barnombudsmannen granskar hur barns rättigheter tillgodoses och utgår från barnkonventionen i sitt arbete. Varje år lämnar barnombudsmannen en rapport till regeringen där frågor som rör barn och unga lyfts. Årets rapport fokuserar på barns rättigheter under pandemin.

I arbete med årets rapport har man bland annat pratat med barn för att få deras syn på hur pandemin har påverkat dem i deras vardag. Men man har också granskat de beslut som fattats under pandemin och vad de inneburit för barn och ungas rättigheter. Utifrån rapporten har barnombudsmannen lagt fram förslag till regeringen på hur samhället kan bli bättre på att säkra barns rättigheter under en samhällskris.

Förslagen handlar om att säkra barnrättsperspektivet så att alla barn får tillgång till information från till exempel myndigheter men också att barn ska få vara delaktiga i beslut som berör dem. Barnombudsmannen vill också säkerställa barns rätt till utbildning och barns rätt till hälsa och fritid.

På vilket sätt har ni sett att barn drabbats av pandemin?

– Vi har sett att barn som redan är utsatta har fått det sämre. Man lever kanske trångbott och det uppstår lätt konflikter när alla är hemma. För barn som lever med våld i hemmet blir det värre när de inte får träffa andra vuxna genom till exempel fritidsaktiviteter. Men även barn som från början lever i ett tryggt hem har drabbats. Många föräldrar har förlorat sina jobb på grund av pandemin och det påverkar hela familjen.

I rapporten har man också sett att många har avstått från vård under pandemin och det ser Elisabeth Dahlin som oroande.

– Vi har till exempel sett att färre barn kommer till BVC och att man skjuter upp tandvård. Men även operationer som inte är livsviktiga har blivit inställda.

Även skolgången har förändrats för många barn och unga under pandemin.

– För många barn har det varit tufft att följa skolan hemifrån men för andra barn har det varit bra med hemundervisning. Vi måste utvärdera och följa upp konsekvenserna för barnen för att dra lärdomar.

Hur kan vi då göra för att barn ska bli mer delaktiga under en samhällskris?

– Barn behöver få information som är anpassad för dem så att de förstår besluten som tas. Vi måste föra en dialog med barn så att de blir delaktiga och får komma till tals.

– Sverige var inte förberedda när det gäller barns rätt i kris, nu kan vi bara bli bättre, säger Elisabeth Dahlin.

Av Jennie Lindholm

Fler Artiklar