Genomtänkta läxor är mer rättvisa

En ny rapport som har gjorts på uppdrag av Skolforskningsinstitutet visar hur läxor kan användas för att lärandet ska bli mer rättvist.

Författarna till rapporten har gått igenom tidigare studier för att samla in kunskap om läxor. Syftet är att undersöka hur lärare kan utforma läxorna så att elever i grundskolan får lika förutsättningar i sitt lärande.

Enligt rapporten är hänsyn till elevernas olika hemförhållanden en viktig pusselbit i att göra läxorna mer rättvisa. Hemförhållandena kan innefatta allt från tillgång till internet till möjlighet till studiero i hemmet.

Elevers möjlighet att få hjälp hemifrån skiljer sig också åt. Bristande språk- eller ämneskunskaper är två saker som kan göra det svårt för vårdnadshavare att hjälpa till med vissa typer av läxor.

En av forskarna bakom rapporten är Jöran Petersson som är docent i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Han betonar att vårdnadshavare är viktiga för elevernas läxläsning, men att de inte ska fungera som extralärare. Det kan nämligen göra det svårt för bland annat elever i studieovana hem.

– Att utforma en läxa är ett designarbete som kräver att man funderar över stegen före, under och efter läxan. Ska läxan planeras som repetition eller fördjupning av gammalt, eller förberedelse av kommande undervisning? Hur kan hemmet fungera som resurs? Hur kan läxan följas upp? säger Jöran Petersson i ett pressmeddelande från Malmö universitet. 

Text av Felicia Green

Fler Artiklar