Cirkelmodellen

Cirkelmodellen i korthet

Cirkelmodellen är en modell inom genrepedagogiken som syftar till att genom tydlig undervisning och modellering gemensamt lära sig skriva olika texttyper. För att göra undervisningsprocessens faser tydliga för eleverna följer läraren cirkelmodellen i arbetet med den valda texttypen.

Cirkelmodellen är indelad i fyra faser (se illustration nedan). Fas 1 syftar till att bygga upp kunskap om ämnesområdet. I fas 2 studeras exempel på texter inom genren, till exempel artikel eller berättande text, för att få förebilder och se hur en text inom genren kan se ut. I fas 3 skrivs en gemensam text där det specifika för genren arbetas fram inför fas 4. I den fjärde fasen skrivs sedan en text individuellt eller i par. Som en röd tråd genom de fyra faserna finns det formativa arbetssättet där läraren och eleverna gemensamt och kontinuerligt ger respons på hur texterna kan bli bättre och vad som konkret kan utvecklas i dem.

 

Cirkelmodellens fyra faser

 

 

Cirkelmodellens faser kopplade till Reporterskolan Skriva.