Hej och välkomna till Reporterskolan!

I Reporterskolan får ALLA barn chansen att bli minireportrar och bli publicerade. Därför finns övningar och instruktioner på olika nivåer och därför kan man välja att både skriva och filma. MiniBladet har kunnat satsa på Reporterskolan tack vare ett pris i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Aktiv Fritid”.

Det första uppdraget är nu slut. Till hösten kommer du att få många spännande uppdrag här i Reporterskolan. Hoppas vi ses!

 

Om publicering

Att få publicera texter och bilder från elever kräver vårdnadshavares medgivande. Vi på MiniBladet vill göra det enkelt för er och har tagit fram blanketter, som även finns som lättläst version.

Länk till medgivandeblankett

Lättläst version

 

Lärarhandledning

Nedan kan du läsa en lärarhandledning till Reporterskolan Skriva  Del 1.

Lärarhandledning Reporterskolan Skriva  Del 2

Lärarhandledning Reporterskolan Skriva  Del 3

Här finns en handledning till Reporterskolan Filma

 

 

Lärarhandledning till Reporterskolan Skriva Del 1

 

Minibladets Reporterskola i korthet

Reporterskolans övningar i del 1-3, där en del i veckan läggs ut på Minibladet.se, syftar till att låta eleverna lära sig om en artikels olika delar, det vill säga grunderna i hur en artikel är uppbyggd och strukturerad. Övningarna finns som lättläst och medel och Reporterskolans tre delar är:

 

Del 1: Vad är en artikel?

 1. Artikelns delar
 2. Testa din nyhetsnäsa
 3. Hitta vinkeln

 

Del 2: Att intervjua

 1. Använd frågeorden
 2. Följdfrågor
 3. Öppna frågor
 4. Intervjun

 

Del 3: Att skriva en artikel

 1. Brödtexten
 2. Placera talminus
 3. Ingress
 4. Rubrik

 

Arbeta med Reporterskolans övningar

Det finns flera sätt att arbeta med Reporterskolans övningar. Vi på Minibladet har valt att koppla den så kallade cirkelmodellen till övningarna och nedan föreslår vi en arbetsgång med cirkelmodellen som bas. Cirkelmodellen hjälper lärare att på ett tydligt och strukturerat sätt undervisa om hur man skriver olika texttyper.

Här kan du läsa mer om Cirkelmodellen

 

Cirkelmodellen i korthet

Cirkelmodellen är en modell inom genrepedagogiken som syftar till att genom tydlig undervisning och modellering gemensamt lära sig skriva olika texttyper. För att göra undervisningsprocessens faser tydliga för eleverna följer läraren cirkelmodellen i arbetet med den valda texttypen.

 

Cirkelmodellen är indelad i fyra faser (se illustration nedan). Fas 1 syftar till att bygga upp kunskap om ämnesområdet. I fas 2 studeras exempel på texter inom genren, till exempel artikel eller berättande text, för att få förebilder och se hur en text inom genren kan se ut. I fas 3 skrivs en gemensam text där det specifika för genren arbetas fram inför fas 4. I den fjärde fasen skrivs sedan en text individuellt eller i par. Som en röd tråd genom de fyra faserna finns det formativa arbetssättet där läraren och eleverna gemensamt och kontinuerligt ger respons på hur texterna kan bli bättre och vad som konkret kan utvecklas i dem.

 

Cirkelmodellens fyra faser

Cirkelmodellens faser kopplade till Reporterskolan Skriva

 

Fas 1 = övningar i MiniBladets reporterskola del 1

Den första fasen i arbetet med att skriva en artikel går ut på att samla information om texttypen artikel och om ämnet som artikeln ska behandla. Här bör tonvikten ligga på att tala, lyssna, läsa, samla information och anteckna. Det är fortfarande långt kvar till eleverna kan börja skriva en egen artikel. I fas 1 inventeras de gemensamma förkunskaperna om artiklar tillsammans med eleverna. I MiniBladets Reporterskola finns flera i övningar i  ”Vad är en artikel” där artikelns olika delar studeras. Vidare utforskar läraren och eleverna gemensamt vad som är en nyhet och hjälps åt att ta reda på vad en nyhetsvinkel är.

 

Fas 2 = övningar i MiniBladets reporterskola del 2-3

I den andra fasen i cirkelmodellen handlar det om att eleverna ska se, undersöka och studera exempeltexter inom genren. Det sker i Reporterskolans delar Att intervjua och Att skriva en artikel, där man blir bekant med en artikels syfte, struktur och språkliga drag.

 

I den här fasen ligger fokus alltså mest på artikelns form och funktion.Tänk på att fas 1 och 2 i cirkelmodellen bör får ta betydligt längre tid än en lektion i anspråk.

 

Reporterskolans del 2 fokuserar på att bygga på och utveckla elevernas kunskaper om frågeord, följdfrågor, öppna frågor och hur man går tillväga för att intervjua någon med målet att samla stoff till en artikel. I Reporterskolans sista del Att skriva en artikel får eleverna utforska och lära sig begrepp som brödtext, talminus, ingress och rubrik. Här finns konkreta övningar som låter eleverna öva på artikelns form och språkliga uppbyggnad innan de i cirkelmodellens fas 3 ska prova på att skriva en gemensam artikel.

 

Förslag till arbetsgång

Till varje övning har vi delat upp lärarhandledningen i tre moment; förberedelse, själva övningen och repetition. Börja med att förbereda en övning och undersök elevernas förkunskaper. Gå därefter igenom övningen som en del av din genomgång och avsluta med repetition. Övningarna i Reporterskolan kan göras gemensamt i klassen eller gruppvis.

 

I slutet av varje del får eleverna möjlighet att testa vad de lärt sig. Quizen hjälper till att ytterligare befästa kunskaperna och göra eleverna redo för nästa fas i cirkelmodellen.

 

Förslag till arbetsgång, Reporterskolan del 1

I Reporterskolan del 1 får eleverna lära sig vilka delar en artikel består av och hur en artikel är uppbyggd. Följande 5 övningar finns:

 

 • Övning 1: Artikelns delar
 • Övning 2: Pussla ihop en artikel
 • Övning 3: Testa din nyhetsnäsa
 • Övning 4: Hitta vinkeln
 • Övning 5: Testa dig!

 

 

Övning 1: Artikelns delar

 

 1. Förberedelse

Börja med att visa eleverna en dagstidning, både i pappersform och digitalt. Diskutera vad man kan hitta i en tidning och led dem fram till en nyhetsartikel och fråga om de vet vad en sådan kan handla om. Försök också att komma in på vad en nyhetsartikel behöver innehålla och hur den bör se ut för att det ska vara just en nyhetsartikel. Hjälps åt att dokumentera vad eleverna kommer fram till. Exempelvis kan ni klippa ut olika texttyper ur en tidning (insändare, notiser, kåserier) och sätta upp texterna på tavlan. Ringa in artikeln och berätta att ni nu ska titta närmare på den.

 

 1. Själva övningen

I Artikelns delar tittar ni tillsammans på begreppen rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext. Låt alla barnen fundera över orden och gissa vad som är vad. Använd övning 1 i Reporterskolan eller printa ut artikeln och be eleverna fylla i vad de tror är vad. Be dem utgå från det de är säkra på. Därutöver får de gissa.

Artikel lätt  – ladda ner och skriv ut övningen som en PDF

Artikel medel  – ladda ner och skriv ut övningen som en PDF

När alla har fått fundera frågar du vad de var säkra på. Fråga också vad de var mindre säkra på. Troligtvis var de osäkra på brödtext och ingress. Gå igenom de olika begreppen och förklara varför det heter brödtext.

 

Rubrik

Några ord som visar vad artikeln handlar om.

 

Ingress

Berättar vad artikeln handlar om.

 

Brödtext

Själva texten.

 

Bild

Visar vad eller vem det handlar om.

 

Bildtext

Beskriver bilden.

 

Förklaring till varför det heter brödtext:

Brödtext är ett uttryck från den tid när journalisterna avlönades per tryckt rad. Ju fler rader desto mer bröd kunde de köpa.

 

 1. Repetition

Gör Reporterskolans övning 1 på webben en extra gång för att befästa begreppen.

 

 

Övning 2: Pussla ihop en artikel

 

 1. 1. Förberedelse

Förbered övningen genom att klippa sönder artikeln “Alma Wheelar”.

Artikel lätt  – ladda ner och skriv ut övningen som en PDF

Artikel medel  – ladda ner och skriv ut övningen som en PDF

Fråga eleverna om de minns begreppen rubrik, ingress, brödtext bild och bildtext.

 

 1. Själva övningen

Låt eleverna jobba i mindre grupper (3 – 4 personer i varje grupp). Placera den sönderklippta artikeln i en hög på bordet och berätta att uppgiften är att pussla ihop artikeln.

När alla har pusslat färdigt frågar du i helklass vad de var säkra på. Fråga också vad de var mindre säkra på. Kontrollera att alla har klarat uppgiften.

 

 1. Repetition

Repetera igen vad som är utmärkande för rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext. Låt eleverna klippa sönder andra artiklar. Sedan kan de byta artikel-pussel med varandra.

Gör även Reporterskolans övning 2 på webben en extra gång för att befästa begreppen.

 

 

Övning 3: Testa din nyhetsnäsa

 

 1. Förberedelse

Rita en näsa på tavlan och berätta att om man ska bli en bra journalist måste man ha en bra nyhetsnäsa. Fråga vad eleverna tror att det betyder? Är det att man ska vara bra på att lukta?

 

Berätta att nyhetsnäsa är ett begrepp på journalistspråk. Om man har en bra nyhetsnäsa har man en känsla för vad som kan bli en bra artikel. För att eleverna lättare ska komma ihåg begreppet kan du be dem att föreställa sig att de luktar sig fram till nyheterna. Som spårhundar.

 

 1. Själva övningen

 

Gör övningen Testa din nyhetsnäsa tillsammans i klassen.

Övning  lätt

Övning  medel

Be eleverna föreställa sig att de är reportrar på MiniBladets redaktion. Säg att tre tips har kommit in och nu ska ni bestämma vilket tips som passar bäst att skriva om i MiniBladet. MiniBladets läsare är barn mellan cirka 6- 12 år. Ämnet ska alltså vara intressant för barn i de åldrarna som eleverna själva tillhör. Be eleverna fundera på vilket tips som är mest intressant för MiniBladets läsare. Klicka sedan och kolla vad MiniBladets redaktion har svarat. Läs svaren högt och ge utrymme för elevernas tankar.

 

 1. Repetition

 

Se om ni kan hitta på flera exempel tillsammans. Om eleverna redan nu har en idé om vem de vill intervjua kan ni testa deras idéer i klassen. Ställ frågor som:

Är det intressant för MiniBladets läsare?

Vad exakt är det som är intressant för MiniBladets läsare?

Finns något som skulle vara ännu mer intressant för MiniBladets läsare?

 

 

Övning 4: Hitta vinkeln

 

 1. Förberedelse

Nu ska ni prata om begreppet vinkel. Fråga eleverna vad de tänker på när de hör begreppet vinkel. Vilka tankar och vilka bilder får de upp i huvudet?

Berätta att man kan vinkla olika saker. Man kan vinkla persienner så att ljuset leds åt ett annat håll. Man kan vinkla kameran så att inte skräphögen bredvid huset kommer med i bilden. Man kan också vinkla en text. Det betyder helt enkelt att man vinklar den mot något. Allt kan inte komma med utan man vinklar artikeln så att bara det mest intressanta kommer med.

Prova också att rita två pennor på tavlan som bildar en vinkel med blyertsspetsarna. Säg att det ser ut som om spetsarna pekar på något, som en pil.

 

 1. Genomgång

Nu ska ni läsa artikeln Farfar går på händer och göra övningen Hitta vinkeln. 

Övning lätt

Övning medel

Säg att deras jobb nu är att ta ställning till vad artikeln handlar om. Vad är det mest intressanta? Vad är vinkeln? Läs alternativen och låt alla eleverna fundera. Be om deras svar och kolla sedan vad MiniBladets redaktion har svarat.

 

 1. Repetition

Titta gärna på andra artiklar och säg vad som är vinkeln.

Om eleverna redan nu har en idé om vem de vill intervjua kan ni testa vinkeln i klassen. Ställ frågor som:

Vad är det mest intressanta med din idé?

Vad är också intressant med din idé?

Vad är mindre intressant med din idé?

Vad ska du fokusera på?

 


Övning 5 – Testa dig!

 

 1. Förberedelse

Fråga eleverna vad de minns av övningarna. Säg att de nu ska få göra en quiz, det vill säga att de ska få svara på frågor för att se vad de lärt sig.

 

 1. Genomgång

Visa övningen Testa dig! på tavlan. Läs frågorna högt i klassen. När eleverna svarar är det också bra om de kan förklara varför de inte tror på de andra alternativen.

Övning lätt  

Övning medel

 

 1. Repetition

Repetera vad orden rubrik, ingress, brödtext, bild, bildtext, nyhetsnäsa och vinkeln står för. Skriv ut orden och sätt upp dem på tavlan eller väggen i klassrummet. länk Det är orden de nu har lärt sig.

 

Kommande två veckor:

Nu är ni klara med övningarna i Reporterskolans första del. I nästa vecka arbetar vi med Reporterskolan del 2 och går då närmare in på att intervjua. I veckan därpå i Reporterskolan del 3 benar vi ut begreppen brödtext, talminus, ingress och rubrik, och förbereder för själva skrivandet.

 

Övningar i Reporterskolan del 2: Att intervjua

 

 1. Använd frågeorden
 2. Följdfrågor
 3. Öppna frågor
 4. Intervjun

 

Övningar i reporterskolan del 3: Att skriva en artikel

 1. Brödtexten
 1. Placera talminus
 2. Ingress
 3. Rubrik

 

 

Fas 3 och 4 = Reporterskolans tävling

Efter att under 3 veckor har arbetat med Reporterskolans övningar får ni tre veckor på er att arbeta vidare medcirkelmodellens fas 3 och 4, dv s att göra klart era reportage.

 

Först skriver eleverna en gemensam artikel under lärarens ledning. I fas 4 skriver de individuellt eller i par beroende på hur läraren väljer att arbeta vidare. Klassen väljer sedan en av artiklarna som skickas in.

 

Deadline för tävlingen är den 28 april. Läs mer om tävlingen här.

 

 

Läs och se mer:

Här får du tips på hur en lärare som arbetar med årskurs 2 har förvandlat klassrummet till en redaktion.

 

Exempel på hur man kan jobba med cirkelmodellen i skolår 1-3:

http://nyisvenskaskolan.blogspot.se/2014/01/cirkelmodellen-ett-konkret-exempel.html

 

Pauline Gibbons (2013) Lyft språket lyft tänkandet

Pauline Gibbons (2013) Stärk språket stärk lärandet

Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring (2012) Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken

 

Lärarhandledning Skriva del 2